Our lineage PDF Print E-mail

 

北少林拳門 Beishaolin Quanmen

Zhao Yuan 朝元
|
Gan Fengchi 甘風池
|
Wan Bangcai 萬邦才
|
Yan Degong 嚴德公
|
Yan Sansheng 嚴三省
|
Yan Jiwen 嚴繼瘟
|
Gu Ruzhang 顧汝章 (1894-1952)
|
Yan Shangwu 嚴尚武 (1892-1971)
|
Chan Kowk Wai 陳國偉 [Chen Guo Wei]
|
Dou Wanchun 竇萬春

 

 

八卦掌 Baguazhang

Sun Style/Sunshi 孫氏

Dong Haichuan 董海川 (1798-1882/1796-1880)
Creator of Baguazhang
|
Cheng Tinghua 程廷華 (1848-1900)
|
Sun Lutang孫祿堂/Sun Fuquan 孫福全 (1861-1932)
Creator of Sunshi Baguazhang
|
Gu Ruzhang 顧汝章 (1894-1952)
|
Yan Shangwu 嚴尚武 (1892-1971)
|
Chan Kowk Wai 陳國偉 [Chen Guo Wei]
|
Dou Wanchun 竇萬春


Fu Style/Fushi 傅氏

Dong Haichuan 董海川 (1798-1882/1796-1880)
Creator of Baguazhang
|
Jia Feng Ming 賈凤鳴 and/or Sun Lutang 孫祿堂
|
Fu Zhensong 傅振嵩 (I881-1953)
Creator of Fushi Baguazhang
|
Fu Yonghui 傅永輝 (1913-1993)
|
Chan Kowk Wai 陳國偉 [Chen Guo Wei]
|
Dou Wanchun 竇萬春

 

 

楊氏太極拳 Yangshi Taijiquan

Chen Changxing 陳長興 (1771-1863)
|
Yang Luchan楊露禪/Yang Fukui 楊福魁 (1799-1872)
|
Yang Banhou 楊班侯 (1837-1892) and Yang Jianhou 楊健侯 (1839–1917)
|
Li Jinglin 李景林 (1884-1931)
|
Gu Ruzhang 顧汝章 (1894-1952)
|
Yan Shangwu 嚴尚武 (1892-1971)
|
Chan Kowk Wai 陳國偉 [Chen Guo Wei]
|
Dou Wanchun 竇萬春

 

 

鷹爪翻子拳門 Yingzhao Fanzi Quanmen

Li Quan Seng 麗泉僧
|
Dao Ji Seng 道濟僧
|
Fa Cheng Seng 法成僧
|
Liu Shijun 劉士俊
|
Liu Dekuan 劉德寬
|
Liu Chengyou 劉成有
|
Zhang Zhanwen 张占文
|
Chan Kowk Wai 陳國偉 [Chen Guo Wei]
|
Dou Wanchun 竇萬春

 

 

七星螳螂拳門 Qixing Tanglang Quanmen

Wang Lang 王朗
|
Sheng Xiao Daoren 升宵道人
|
Li Sanjian 李三剪
|
Huang Rongsheng 黃榮生
|
Fan Xudong 范旭東
|
Luo Guangyu 羅光玉
|
Huang Hanxun 黃漢勳
|
Chan Kowk Wai 陳國偉 [Chen Guo Wei]
|
Dou Wanchun 竇萬春

 

 

形意拳門 Xingyiquan

Ji Longfeng姬隆風 (1602-1680)
|
Cao Jiwu 曹繼武
|
Dai Longbang 戴龍邦
|
Li Luoneng 李洛能
|
Guo Yunshen 郭雲深 (1827-1902)
|
| ---------Li Kuiyuan 李奎源
|
Sun Lutang 孫祿堂/Sun Fuquan 孫福全 (1861-1932)
|
Gu Ruzhang 顧汝章 (1894-1952)
|
Yan Shangwu 嚴尚武 (1892-1971)
|
Chan Kowk Wai 陳國偉 [Chen Guo Wei]
|
Dou Wanchun 竇萬春

 

 

Altar ath the Academia in Sao Paulo

 

Our ancestry: Chan Kowk Wai and Yan ShangwuOur ancestry: Yan Shangwu and Gu RuzhangDong Haichuan


 

Last Updated on Saturday, 29 December 2007 09:35